تئوری ساختار فطرت با رویکرد کمال از دیدگاه شهید مطهری
45 بازدید
محل نشر: نشریه معرفت
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شهید مطهری با تئوری فطرت باب جدیدی در خصوص حرکت و سیر تدریجی نفس ناطقه انسان از قوه به فعل که با استفاده از ابزارها و اصول معینی صورت می‌پذیرد را برای رسیدن به کمال گشود. دیدگاه نوینی که تلفیق یافته دیدگاههای عرفا و فلاسفه است. وی با تشریح و کالبد شکافی فطرت که همواره با خواهشها و امیال مختلفی همراه است، تعریف جامعی از تقسیمات آن را عنوان نمود که با شناخت آن از طریق عقل و هدایت الهی و پیامبران می‌توان به سعادت دست یافت. در این تحقیق سعی بر این است تا ضمن تبیین ساختار فطرت از دیدگاه شهید مطهری آنچه که موجب رشد و تعالی حقیقی انسان می‌گردد را تشریح نمود. کلیدواژه‌ها: فطرت، کمال، امیال، مطهری.
دانلود